2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Tazminat Nedir? Sigorta Tazminatı Nedir?

Tazminat Nedir? Sigorta Tazminatı Nedir?

Tazminat, bir haksız fiil veya hukuki bir yükümlülüğün ihlal edilmesi sonucunda oluşan zararın, zarara uğrayan kişiye ödenen bedeldir. Haksız fiil sonucu meydana gelen zararın tespit edilmesi ve bu zararın karşılanması amacıyla belirlenen miktardır.

Sigorta tazminatı ise sigortalanmış bir riskin gerçekleşmesi sonucu sigorta şirketinin, sigorta poliçesinde belirlenen şartlar çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu miktardır. Örneğin; hayat sigortası, trafik sigortası veya kasko gibi sigorta türlerinde belirlenen hasarlar belirlenen tutarda ödenecek miktardır.

Tazminat Nedir?

Tazminat, haksız fiil veya bir hukuki yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan zararın giderilmesi için zarara uğrayan tarafa ödenen mali değerdir. Bu, genellikle bir kaza, hukuki ihlal veya sözleşme ihlali sonucunda doğan maddi veya manevi zararın telafi edilmesini amaçlar. Zararın boyutu ve türüne bağlı olarak tazminat, zarar gören tarafın ekonomik kaybını kapsayabileceği gibi, manevi hasarlar için de ödenebilir. Tazminatın miktarı, genellikle zararın boyutu, türü ve zararın sebep olduğu etkiye bağlı olarak belirlenir. Bu ödeme, zararın sebep olduğu ekonomik kaybı telafi etmek, mağdurun yaşadığı duygusal veya psikolojik sıkıntıyı hafifletmek veya hukuki yükümlülüğün yerine getirilmemesinin sonuçlarını gidermek amacıyla yapılır.

Tazminat Hangi Durumlarda Alınır?

Tazminat, hukuki bir ilişkiden veya haksız fiilden kaynaklanan zararların karşılanması amacıyla talep edilen mali bedeldir. Zararın türüne ve doğurduğu sonuçlara bağlı olarak alınabilir.

 • Ürün ve Hizmet Hataları: Satın alınan bir ürünün ya da alınan bir hizmetin kusurlu olması veya beklenen fonksiyonları yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkan zararlar için tazminat talep edilebilir.
 • Mesleki Hatalar: Doktor, avukat, mühendis gibi meslek sahiplerinin hatalı uygulamaları sonucunda ortaya çıkan zararlar için tazminat talebinde bulunulabilir.
 • Hukuki Yükümlülüklerin İhlali: Yasa veya düzenlemelerle kişilere veya kurumlara verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, bu ihlalden zarar görenler tazminat talep edebilir.
 • Haksız Fiil: Kişinin kendi kusuru ile veya yasada adam çalıştıran, yapı maliki, hayvan bulunduran, işletme sahibi, işleten vb. sorumlu tutulduğu gibi kusursuzluğuna da sorumluluk yüklenen hallerde kusursuz olarak başkasına zarar vermesi durumunda zarar gören kişi tazminat talep edebilir.
 • Trafik Kazaları: Bir kaza sonucunda maddi hasar, yaralanma ya da ölüm meydana gelirse, zarar gören ya da mağdur olan kişi veya kişiler, tazminat talebinde bulunabilir. Bu, sadece araç hasarları için değil, aynı zamanda yaralanmalar ve diğer olası maddi ve manevi zararlar için de geçerlidir.

Bu tür durumlar, tazminat talebinde bulunulabilecek bazı örneklerdir. Ancak tazminatın tutarı, ne zaman ve nasıl talep edileceği, fiilin veya ihlalin niteliğine, zarar görenin özelliklerine, zararın türüne ve sebebine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tazminat Türleri Nelerdir?

Tazminat Türleri Nelerdir?

Tazminat, uğranılan zararın türüne bağlı olarak çeşitli kategorilere ayrılır:

 1. Maddi Tazminat: Zarar görenin uğradığı somut ve ölçülebilir ekonomik kaybı karşılamak amacıyla ödenir. Bu tazminatın amacı, mağdurun zarar öncesi ekonomik durumuna geri döndürülmesidir. Örnekler arasında araç hasarları, tedavi masrafları veya kazanç kaybı gibi somut maddi kayıplar bulunur.
 2. Manevi Tazminat: Mağdurun uğradığı fiziksel, duygusal veya psikolojik zararın telafisi amacıyla ödenir. Manevi tazminatın miktarı, somut maddi kayıplar gibi net bir şekilde ölçülemez; bu nedenle genellikle mahkemeler, uğranılan manevi zararın boyutuna ve etkisine göre bir miktar belirler. Örneğin, bir kaza sonucu kalıcı bir sakatlık yaşayan veya sevdiklerini kaybeden biri için manevi tazminat talep edilebilir.

Ek olarak, tazminat türleri ülkelere, hukuk sistemlerine ve özel durumlara göre değişiklik gösterebilir. Bazı hukuk sistemlerinde cezai tazminat, cezalandırıcı tazminat veya örnek tazminat gibi diğer tazminat türleri de bulunabilir. Bu tür tazminatlar, kusurlu tarafı cezalandırmak veya diğerlerini aynı eylemi yapmaktan caydırmak amacıyla verilir. Türk hukukunda ise amaç yukarıda belirtildiği gibi yalnızca mağdurun zarar öncesi ekonomik durumuna geri döndürülmesidir. Zenginleşme aracı olarak kullanılamaz.

Sigorta Tazminatı Nedir?

Sigorta tazminatı, sigortalının bizzat uğradığı, veya sorumluluğunu doğuracak şekilde üçüncü bir kişinin uğradığızararın ya da hasarın, sigorta şirketi tarafından sigorta poliçesinde yer alan teminatlar doğrultusunda karşılanmasıdır. Bu tazminat, sigortalı bir olayın meydana gelmesi halinde sigorta şirketinin, poliçede belirtilen limitler ve şartlar dahilinde sigortalıya veya tazminat hakkı doğan üçüncü şahıslara yapmak zorunda olduğu ödemeyi ifade eder. Sigorta tazminatının amacı, sigortalının uğradığı zararın ekonomik sonuçlarını telafi etmektir. Bu tazminat, farklı sigorta türlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin:

 • Hayat Sigortası Tazminatı: Sigortalının vefatı veya belirli bir kaza sonucu kalıcı sakatlık durumu gibi olaylarda, sigortalının kendisi veya yakınlarına ödenen tazminattır.
 • Trafik Sigortası Tazminatı: Bir araç kazasında, sigortalının ya da sürücünün kusuru sonucu üçüncü şahıslara verilen zararın karşılanması için ödenir. Bu, hem maddi hasarlar (örneğin, bir başka araca verilen zarar) hem de bedensel zararlar için geçerli olabilir.
 • Kasko Tazminatı: Sigortalının ilgili poliçeye konu aracına gelen hasarlar için ödenen tazminattır. Bu tazminat, araçta oluşan hasarın masraflarını, kapsayabilir.

Sigorta tazminatının miktarı ve ödeme şartları, sigorta poliçesinde belirtilen teminatlara, limitlere ve genel şartlar ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine  bağlı olarak belirlenir. Sigortalıların, poliçede belirtilen teminatlarını, limitlerini ve muafiyetlerini iyi bilmesi önemlidir, çünkü bu bilgiler tazminatın ödenip ödenmeyeceğini, miktarını ve nasıl ödeneceğini doğrudan etkiler.

Sigorta Tazminatı Nasıl Alınır?

Sigorta Tazminatı Nasıl Alınır?

Sigorta tazminatının alınması, genellikle belirli bir süreç ve adımları takip eder. Bu süreç, hasarın tespitinden tazminatın ödenmesine kadar olan adımları içerir:

 1. Hasar Bildirimi: Hasarın meydana gelmesi halinde, en kısa süre içerisinde ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunulmalıdır. Bildirimde; olayın tarihi, yeri, nasıl meydana geldiği ve zararın kapsamı gibi detaylar yer almalıdır.
 2. Doküman ve Bilgi Toplama: Sigortalının, hasarın sebebi ve boyutunu kanıtlamak için gerekli belgeleri ve bilgileri toplaması gerekmektedir. Bu, kaza tutanağı, polis raporu, fatura, fotoğraf veya benzeri evrakları içerebilir.
 3. Eksper İncelemesi: Sigorta şirketi, hasarın tespiti için eksper atayabilir. Eksper, olay yerinde detaylı bir inceleme yaparak, hasarın nedenini, boyutunu ve maliyetini belirler.
 4. Tazminat Hesaplaması: Eksperin raporuna dayanarak, sigorta şirketi tazminatın miktarını hesaplar. Bu hesaplama, sigorta poliçesinde belirtilen teminat limitleri, muafiyetler ile özel ve genel şartlar dikkate alınarak yapılır.
 5. Tazminatın Ödenmesi: Hesaplanan tazminat miktarı, hak sahibinin banka hesabına ödeme yapılır.
 6. İtiraz Hakkı: Eğer hak sahibi, hesaplanan tazminat miktarını yetersiz bulursa ya da tazminat talebi reddedilirse, sigorta şirketine veya ilgili yargı merciine itirazda bulunabilir.

Bu süreç, genel olarak sigortadan tazminat alınması için izlenen adımları temsil eder. Ancak, her sigorta şirketinin uygulamaları ve süreçleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, tazminat talebinde bulunmadan önce ilgili sigorta şirketinin prosedürlerini ve gerekliliklerini detaylı incelemek önemlidir.

Sigortadan Tazminat Alma Şartları

Sigortadan tazminat alma şartları, sigorta poliçesinde belirlenen teminatlar, özelve genel şartlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak:

 • Hasarın, poliçede belirtilen risklerden biri veya birden fazlası sonucunda meydana gelmiş olması,
 • Sigortalının prim ödemelerini düzenli yapmış olması,
 • Hasarın belirlenen süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmiş olması gibi temel şartlar aranmaktadır.

Tazminat çeşitleri, alınma şartları ve tazminat hesaplama yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için sigorta şirketiniz veya temsilcilerine danışmak faydalı olacaktır.

Yorumlar kapalı