2 dakikada içerisinde birden fazla sigorta ürününden teklif alıp, anında satın al.
Trafik Sigoratsı Hemen Teklif Al
Tüm ürünlerimiz Hemen Teklif Al

Lehdar Nedir? Sigortacılıkta Lehdar Ne Demek?

Lehdar Nedir? Sigortacılıkta Lehdar Ne Demek?

Lehdar Ne Demek?

Lehdar kelime anlamı olarak yandaş, taraftar demektir. Lehdar kelimesi bir hukuki işleme taraf olmak gibi gözüküyor olsa da her zaman böyle değildir. Bir hukuki işleme taraf olmaksızın o işlemden alacak hakkının elde edilmesi mümkündür. Bu durumda o hukuki işlemin lehdarı olunmuş olur. Lehdar kavramı sigortacılıkta, tapu işlemlerinde, bireysel emeklilikte ve bankacılık sektöründe farklı anlamlara gelir.

Sigortacılıkta Lehdar Kavramı

Sigortacılıkta lehdar sigorta poliçesinden faydalanan kişiyi ifade eder. Sigorta poliçelerinde sigorta ettiren ile sigortalı kavramları sıklıkla karıştırılır. Kısaca açıklamak gerekirse, sigorta ettiren sigorta poliçesinin tarafı olup sigorta primlerini ödemekle yükümlü olan kişidir. Sigortalı ise lehine sigorta primleri yatırılan ve sigorta poliçesinin sağladığı haklardan faydalanacak olan kişidir. Sigorta kapsamında yer alan rizikolardan biri gerçekleştiğinde sigorta ödemesi sigorta ettirene değil sigortalıya ödenir. Sigortalı, sigorta poliçesinin lehdarıdır ve poliçeden doğan tazminat hakkı lehdara aittir. Elbette ki sigorta ettiren kişi ile lehdarın aynı kişi olması da mümkündür. Sigorta ettiren sigorta primlerini kendisi için yatırıyorsa bu durumda lehdar bizzat kendisi olacaktır. Sigorta poliçesi kapsamında yapılması gereken bir tazminat ödemesi olduğunda bu ödeme sigorta ettirene yapılır.

Eklemek gerekir ki sigorta poliçelerinde yer alan lehdar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Sigorta poliçesinde ve kanunda özel bir sınırlama olmadığı sürece lehdar sayısı birden fazla olabilir. Lehdar kavramının en sık karşılaşıldığı hayat sigortalarında aksi belirtilmemişse kanuni mirasçılar lehdar olarak kabul edilir.

Tapuda Lehdar Kavramı

Tapu işlemlerinde lehdar kavramı özellikle intifa hakkı kurulması çerçevesinde görülür. İntifa hakkı, bir taşınmaz malikinin taşınmazını kullanma ve yararlanma hakkını başkasına devretmesi anlamına gelir. Bu hakların devri tapuya tescil edilerek gerçekleştirilir. Tapuda gerçekleştirilen devir işlemi ile taşınmazı kullanma ve yararlanma hakkına sahip olan kişi bu işlemin lehdarı olur.

Bireysel Emeklilikte Lehdar Ne Demek?

Bireysel emeklilik kişinin belirli periyotlarda katkı payı ödeyerek ileride emekli olmasına imkan veren bir sistemdir. Bireysel emeklilik sisteminde kişi dilediği kadar kalabilir. Ayrılmak istediği zaman sistemden ayrılabilir. Emeklilik şirketi ile katılımcı bireysel emeklilik sözleşmesinin taraflarıdır. Katılımcı katkı paylarını ödemekle yükümlüdür. Öte yandan tıpkı sigorta poliçelerinde olduğu gibi burada da katılımcı ile lehdar farklı kişiler olabilir. Emeklilik katkı payı ödemelerini yapan kişi katılımcıdır. Fakat emeklilik sisteminde yer alan kişi ve ileride gereken tüm koşulları sağladığında emekli olacak olan kişi lehdardır. Görüldüğü üzere lehdar bireysel emeklilik sözleşmesinin bir tarafı değildir. Elbette ki burada da katılımcı ile lehdarın aynı kişi olması mümkündür.

Bankacılıkta Lehdar Kavramı

Lehdar kavramı bankacılık sektöründe bono, poliçe, çek gibi kıymetli evrakın üzerinde adı yazılı olan ve bu kıymetli evraktan faydalanma hakkı olan kişiyi ifade eder.  Nama yazılı senetlerde lehdarın adı açık şekilde yazılmış olur. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise kıymetli evrakı elinde bulunduran kişi lehdar olarak kabul edilir. Teminat mektupları açısından ise mektup talebinde bulunmuş ve bunun üzerine kendisine kredi açılmış olan kişi lehdar konumundadır.

Ethica Sigorta her türlü sigorta ihtiyacınız için kaliteli ve güvenilir acenteleri aracılığıyla daima yanınızda. Siz de sigorta işlemleriniz için size en yakın acenteyi ziyaret edebilirsiniz. 

Yorumlar kapalı